Our terms

360 Law Firm is registered at the following address:

Lautrupsgade 7
2100 København Ø
Denmark

Contact details

Telephone: +45 69 166 360
Email: info@360-lawfirm.com
CVR no.: 41 33 22 55
360 Law Firm is registered as a limited partnership company.

Client account

Bank details:
Reg.nr. 5470
Konto 2581799
IBAN nr. DK7954700002581799
SWIFT adr. NYKBDKKK

In the event of bank insolvency, the depositors will be covered in accordance with the regulations on the Depositor and Investor Guarantee Scheme. The Danish Deposit Guarantee Fund covers registered deposits up to an amount of EUR 100,000 per depositor. The maximum amount of EUR 100,000 applies to the total deposit in the bank even if amounts are placed in different accounts.

Special rules apply to deposits made in connection with real property if the property has been used for or is intended to be used for non-commercial purposes. In such case, the Danish Deposit Guarantee Fund will cover up to an amount of EUR 10 million until 12 months after the deposit has been made and irrespective of whether the deposit is placed in a separate account. Further information about the guarantee scheme may be found on the following website www.fs.dk.

Admission

All lawyers at 360 Law Firm are admitted to practice law by the Danish Ministry of Justice and are registered with and members of the Danish Bar and Law Society.All lawyers at 360 Law Firm is covered by the company’s third-party liability insurance and warranty scheme effected with HDI Global Specialty SE, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 Købehavn Ø. The third-party liability insurance covers all legal services provided by 360 Law Firm’s lawyers irrespective of the location of the performed services.

Fee

All fees are subject to written agreement.360 Law Firm does not apply provisions regarding governing law and/or venue unless this is expressly agreed upon with the client.

Complain

360 Law Firm’s lawyers are subject to the Danish Bar and Law Society’s supervisory regulation and disciplinary system and the code of conduct, see Section 126 of the Danish Administration of Justice Act. The ethical rules for lawyers also apply. Special rules applying to the practicing of legal services can be found on the website of the Danish Bar and Law Society https://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx

‍In the event of disputes concerning legal fees invoiced by 360 Law Firm and/or dissatisfaction with the conduct of one of 360 Law Firm’s lawyers, the client may file a complaint about the size of the legal fee and/or the conduct of the lawyer to the Danish Bar and Law Society, Kronprinsessegade 28, 1306 Copenhagen K, https://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx.

Forretningsbetingelser

360 Law Firm Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse:

Lautrupsgade 7
2100 København Ø
Denmark

Kontaktinformation

Telefon: +45 69 166 360
Email: info@360-lawfirm.com
CVR nr.: 41 33 22 55
360 Law Firm er organiseret som partnerselskab.
360 Law Firm har klientbankkonti i Nykredit Bank.

Klientkonto

Reg.nr. 5470
Konto 2581799
IBAN nr. DK7954700002581799
SWIFT adr.NYKBDKKK

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.fs.dk.

Beskikkelse

Advokaterne hos 360 Law Firm er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet samt Danske Advokater.

Alle advokater hos 360 Law Firm er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Global Specialty SE, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 Købehavn Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af 360 Law Firm, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Salær

Salær fastsættes efter skriftlig aftale med klienten.360 Law Firm anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales særskilt med klienten.

Klage

360 Law Firm er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af 360 Law Firm og/eller utilfredshed med en af 360 Law Firm advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.