Privacy Policy

Privatlivspolitikfor 360 Law Firm

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan 360Law Firm (“vi”, ”vores” eller “os”) behandlerpersonoplysninger i forbindelse med sagsbehandling, anti-hvidvask-foranstaltninger, kurser og seminarer, administration af fonde og foreninger, markedsføring samt brug af hjemmesiden.


1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig forbehandlingen af dine personoplysninger er:

360 Law Firm Advokatpartnerselskab
CVR: 41 33 22 55
Gl. Kongevej 60, 18.
1850 Frederiksberg C
info@360-lawfirm.com
Telefon: +45 69 166 360


2. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon+45 69 166 360 eller info@360-lawfirm.com.


3. Beskrivelse af behandlingen

Nedenfor har vi redegjort for til hvilkeformål, at vi behandler personoplysninger:

3.1. Levering af vores ydelser

Når vi leverer en ydelse til en klient, vil det altid ske ved, at vi opretter en sag i vores sagsstyringssystem, Legis 365. På sagen vil der være tilknyttet en eller flere parter, som på forskellig vis er en del af sagen. Hvis du er en af disse personer, hvad enten du er en del af klientens organisation eller er tilknyttet modparten, vil vi behandle en rækkepersonoplysninger om dig.

Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig, behandle sagen samt foretage eventuelle registreringer i myndigheders digitale serviceløsninger.

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger såsom navn, stilling, e-mail, telefon, adresse og oplysninger om, hvor du er ansat. Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser (virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk)kan vi af hensyn til at identificere dig være nødt til at behandle flere af dine almindelige personlige oplysninger, herunder dit CPR-nummer.

I forbindelse med eksempelvis behandlingen af forsikringssager, der omhandler enkeltpersoner, behandler vi i nogle tilfælde følsomme personoplysninger om dig, fx helbredsoplysninger.

Kilderne til personoplysningerne er enten vores klient, dig selv eller en anden person tilknyttet den part, som du repræsenterer.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i databeskyttelsesforordningen, hvis du som klient er en person, da behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand med vores klient.

Hvis du er modpart, er behandlingsgrundlaget art. 6.1.f om interesseafvejningsreglen, hvor den legitime interesse er at håndhæve eller forsvare retskravet.

Hvis der er tale om følsomme personoplysninger eller CPR-nummer, så er behandlingsgrundlaget art. 9.2.f om at håndhæve eller forsvare retskrav.

Er der behov for at foretage officielle registreringer, kan vi dele dinpersonoplysninger med en række offentlige myndigheder via myndighedernes indberetningsportaler. Det drejer sig om Erhvervsstyrelsen (virk.dk)Tinglysningsretten (tinglysning.dk) og Domstolsstyrelsen (minretssag.dk).

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 5 år efter sagens afslutning, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholderetlige krav til sletning eller opbevaring. 


3.2. Gennemførelse af anti-hvidvaskprocedure og oprettelse af klientkonto i banker

I sager, der omhandler transaktion af værdier, skal vi i henhold til hvidvaskloven entydigt registre, hvem klientens reelle ejere er. Det samme kravgælder, når vi på vegne af en klient skal oprette en klientkonto i en bank. Er du eller din virksomhed klient hos os, kan du derfor blive bedt om at tilvejebringe dokumentation for, hvem du selv er, eller at bidrage til at identificere din arbejdsgivers reelle ejere.

For at kunne gennemføre og afslutte en anti-hvidvaskkontrol har vi brug for en række almindelige personoplysninger herunder navn, adresse, fødested og nationalitet. Vi vil have behov for at få oplysningerne bekræftet i form af fx en indscannet kopi af et kørekort, sygesikringsbevis og/eller fødselsattest. Når de reelle ejere ikke er danske eller har fast ophold i Danmark, kan der være behov for at indhente yderligere dokumentation, herunder adresse dokumentation.

Kilderne til indsamlingen af informationen vil altid være de berørte personer selv. Vi behandler disse personoplysninger på grundlag af art. 6.1.c i databeskyttelsesforordningen om overholdelse af retlige forpligtelser. Den retlige forpligtelse fremgår af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. I særlige tilfælde kan der også behandles følsomme personoplysninger, hvilket vil ske på grundlag af artikel 9.2.g.

I de tilfælde, hvor der er behov for at oprette en klientkonto, deler vi de indsamlede personoplysninger med den pågældende bank, som i dette tilfælde er omfattet af samme lovgivning som os.

Hvis en myndighed, fx Finanstilsynet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, fatter interesse for bestemte transaktioner, har vi efter hvidvaskloven pligt til at videregive informationerne til de pågældende myndigheder.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe, det er nødvendigt. Som foreskrevet i hvidvaskloven gemmer vi ikke dine oplysninger længere end fem år efterforretningsforholdets ophør.
 
Vi har pligt til at sikre, at de informationer, som vi indsamler og som stadig er relevante for transaktionen, løbende holdes opdaterede, og vi vil i disse tilfælde med maksimalt 36 måneders mellemrum kontakte dig med henblik på en ajourføring.

3.3. Kurser eller arrangementer

Når du deltager i et kursus eller arrangement hos os anvender vi dinepersonoplysninger til at holde kontakt med dig før, under og efter den pågældende aktivitet.

Er du ansat hos en af vores klienter og du er tilmeldt et kursus eller arrangement, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi har et forretningsforhold med klienten.

Til brug for gennemførelsen af et kursus eller arrangement behandler vi kun almindelige personoplysninger herunder oplysninger om navn, stilling, e-mail, telefon og hvor du er ansat.

Kilderne til de oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv eller fra dinarbejdsgiver, hvis det er denne, der har tilmeldt dig kurset eller arrangementet.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på art. 6.1.b, hvis du selv er part til aftalen, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at administrere kurser samt arrangementer og udsendeevalueringsskemaer mv.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre det pågældende kursus eller arrangement, og at evaluere det. Et kursus eller arrangement kan indgå i en på forhånd beskrevet fastlagt sammenhæng med andre arrangementer eller netværksetablering og i disse tilfældeopbevarer vi dine personoplysninger, indtil hele forløbet eller netværksarbejdet er afsluttet og evalueret. Er du ansat hos en af vores klienter, opbevarer vi dine oplysninger, så længe vi indgår i et forretningsforhold med klienten. Er der tale om et betalingsarrangement, så opbevarer vi faktura-data i regnskabsåret plus 5 år som fastsat ved bogføringsloven.   


3.4. Administration af fonde og foreninger

På vegne af en række fonde og foreninger stiller vi sekretariatsbistand til rådighed. Vi sørger for vedligeholdelse og ajourføring af medlemslister, indkaldelse til og afholdelse af møder, opkrævning af medlemskontingenter samt administration af legatansøgninger.

For at kunne udføre sekretariatsarbejdet behandler vi en række almindelige personoplysninger i form af navn, stilling, e-mail og ansættelsessted på medlemmer af foreninger. Desuden behandler vi CPR- og kontonumre på de medlemmer, der har en lønnet funktion i enten en fond eller forening. Er du legatansøger, behandler vi en række personoplysninger om dig, herunder navn, stilling, e-mail og ansættelsessted. Skal du i forbindelse med din legatansøgning have midler udbetalt fra en fond, behandler vi også dit CPR- og kontonummer.

Kilden til de oplysninger, vi behandler, er dig selv.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med legatansøgninger som beskrevet ovenfor baseret på interesseafvejningsreglen (artikel 6.1.f) Den legitime interesse vi forfølger er vurderingen af de indkomne legatansøgninger og administration af udbetalingen. Vores retlige grundlag for at behandle dit CPR-nummer er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, da vi skal indberetteudbetalingerne til Skat.
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med øvrig sekretariatsbistand til fonde og foreninger som beskrevet ovenfor baseret på interesseafvejningsreglen (artikel 6.1.f). Den legitime interesse vi forfølger er vores ydelse af aftalt sekretariatsbistand til en fond eller forening. Vores retlige grundlag for at behandle dit CPR-nummer er databeskyttelseslovens § 11,stk. 2, nr. 1, da vi skal foretage lovpligtige indberetninger til Skat.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. Dog kan sekretariatet for en given forening eller fond overgå til en anden administrator, som typisk vil være en anden advokatvirksomhed. I disse tilfældevil dine personoplysninger blive flyttet med sekretariatet til den nye administrator.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, hvilket i relation til foreningerne vil være sammenfaldende med dit medlemskab af foreningen. For både legatansøgere og medlemmer med lønnede funktioner i foreninger eller fonde, gemmer vi personoplysningerne i mindst fem år fraudløbet af regnskabsåret af hensyn til de retlige forpligtelser, der følger af bogføringsloven og krav til afrapportering til Skat. 


3.5. Markedsføring

Vi bruger personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig. Den målrettede kommunikation inkluderer udsendelse af nyhedsbreve.

Hertil behandler vi udelukkende almindelige personoplysninger herunder navn, stilling, e-mail, telefon og hvor du er ansat. Vi registrerer desuden hvilket sprog, du ønsker at modtage vores materiale på.

De personoplysninger, som vi anvender, stammer fra dig selv eller indhentes fraoffentligt tilgængelige kilder, fx din LinkedIn profil. Oplysningerne kan også indhentes via brug af vores hjemmeside.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen (art. 6.1.f). De legitime interesser vi forfølger er vores markedsførings interesse og vores interesse i at målrette det materiale vi udsender. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Har du tilmeldt dig et eller flere af vores nyhedsbreve, gemmer vi dinepersonoplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os og i to år derefter. Har vi indsamlet offentlig tilgængelig information om dig, for at kunne gennemføre markedsføringsmæssige tiltag, gemmer vi materiale om dig, sålænge det pågældende tiltag er i gang og to år derefter.


3.6. Ansættelsesforløb

Når du søger en stilling hos os, anvender vi dine personoplysninger i ansættelsesprocessen. For at kunne gennemføre ansættelsesproces behandler vi en række almindelige personoplysninger, som du selv har givet os gennem dinansøgning og dit CV.

De pågældende personoplysninger er bl.a. navn, adresse, stilling, e-mail, uddannelsesoplysninger, og ansættelsesoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med ansættelsesproces som beskrevet ovenfor baseret på interesseafvejningsreglen (artikel 6.1.f) Den legitime interesse vi forfølger er vurderingen af de indkomne ansøgninger.

Hvis du opnår ansættelse hos os, gemmer vi dine personoplysninger indtil 6 måneder efter din fratrædelse. Som ansat kan du læse mere om vores behandling af dine personlysninger i vores personalehåndbog.

Hvis ikke du ansættes vil vi slette dine oplysninger senest 6 måneder efter ansættelsesprocessen er afsluttet.

3.6. Brug af vores hjemmeside
Når du bruger vores hjemmeside, opsamles der ved brug af “cookies” ligeledes personoplysninger om din adfærd.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, som beskrevet ovenfor og som yderligere beskrevet i vores cookiepolitik, på grundlag af art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, som fungerer optimalt.

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik samt tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies, ligesom du kan blokere cookies i din browser.

4. Modtagere

Vi behandler oplysningerne fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter. Dette kan dog ske til specifikke klienter, modparter, myndigheder og/eller domstole.

Oplysningerne overføres ikke til lande udenfor EU/EØS, medmindre dette sker til en specifik klient, modpart, domstol eller lignende. I så fald vil sådanne overførsler ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 49.1, b-e.

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår os med drift af virksomheden.

5. Pligtmæssig information

Skal vi foretage registreringer på vegne af dig i offentlige serviceløsninger så som virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk, skal vi være i stand til entydigt at identificere dig overfor myndigheden. For at kunne levere vores ydelse til dig, vil det derfor ofte være nødvendigt, at vi er i besiddelse af dit CPR-nummer.

Skal vi levere en ydelse til dig, der er omfattet af hvidvasklovens regler, eller vi på dine vegne skal oprette en bankkonto, kræver det, at vi er i besiddelse af kopi af papirer, der entydigt identificerer dig. Det kan fx være kørekort, pas eller dåbsattest.
 
Skal vi udbetale midler til dig, fx i forbindelse med imødekommelsen af legatansøgninger, skal vi være i besiddelse af dit CPR- og bankkontonummer. Det samme gælder hvis du sidder i en lønnet funktion i en af de fonde eller foreninger, som vi administrerer.

6. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • (1) Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • (2) Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  • (3) Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • (4) Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.     Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • (5) Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du     selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart     format (dataportabilitet).
  • (6) Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på info@360-lawfirm.com ellertelefon +45 69 166 360

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

7. Datatilsynet

Hvis du ønsker at indgive en klage til Datatilsynet, kan dette ske til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Du kan finde flere informationer på www.datatilsynet.dk , hvorfra du også kan indgive klager.